Interni akti

– Statut Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo

Pravilnici

– Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji KAIP

– Pravilnik o radu KAIP

– Pravilnik o platama KAIP

Pravilnik o dopuni Pravilnika o plaćama, 22.12.2023.g i Odluka UO KAIP od 22.12.2023.g

– Pravilnik o korištenju službenih vozila KAIP

– Pravilnik o postupku internog internog prijavljivanja korupcije u KAIP

– Poslovnik o radu Upravnog odbora KAIP od 13.07.2022.g

– Pravilnik o kancelarijskom poslovanju KAIP

– Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata u KAIP

– Plan integriteta KAIP br. 21-01-45-44-5 od 09.12.2022.g

– Pravilnik o internim procedurama u postupcima Javnih nabavki br. 21-01-15-101-2/22 od 29.12.2022.g

– Pravilnik o korištenju službenih telefona u KAIP br. 21-01-15-101-3/22 od 29.12.2022.g

Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju broj 21-06-15-128-3-2/24 od 16.05.2024.g i Odluka broj 21-06-15-128-3-1/24 od 16.05.2024.g

Pravilnik o postupanju po zahtjevu za pristup informacijama u Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju 21-06-15-128-2-2/24 od 16.05.2024 od 16.05.2024 i Odluka broj 21-06-15-128-2-1/24 od 16.05.2024

Pravilnik o poslovnoj tajni br. 21-06-15-157-2-2/24 od 28.06.2024.g i Odluka broj 21-06-15-157-2-1/24 od 28.06.2024.g

Javnost rada

– Odluka o isplati Regresa za 2024.g zaposlenicima Agencije

Odluka o isplati poklona povodom vjerskog praznika br. 21-01-11-109/24-R.Š. od 12.04.2024.g

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad Komisiji za Javnu nabavku “Nabavka službenog motornog vozila” br. 21-01-11–41-15-R.Š. od 04.03.2024. godine

Rješenje o otpremnini radi odlaska uposlenika u penziju br. 21-01-30-4-1 od 03.01.2024.g

Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti Upravnog odbora KAIP

– Odluka o isplati Regresa za 2023.g zaposlenicima Agencije

– Rješenje o isplati naknade na ime troškova dženaze za umrlu majku uposlenice

– Rješenje o plati za uposlenicu, br. 21-01-30-36-1 od 15.09.2022.g

– Rješenje o privremenom povećanju plate za uposlenicu, br. 21-01-30-48 od 23.09.2022.g

– Rješenja o prestanku ugovora o radu i otpremnini za zaposlenicu Rabiju Devlić

– Rješenje o smjeni imenovanih lica od 06.07.2021.g

– Rješenje o otpremnini radi odlaska u penziju Direktora Seada Hodžića

– Rješenje o isplati naknade na ime troškova dženaze za umrlog oca zaposlenika

– Odluka o isplati Regresa za 2020.g zaposlenicima Agencije

– Odluka o isplati naknade za 8. mart uposlenicama Agencije

Odgovori na poslanička pitanja

– Odgovor na pitanje gđice. Admele Hodžić od 10.04.2023.g

– Odgovor na pitanje zastupnika Samira Suljevića

– Odgovor na pitanje zastupnice gđice Amre Hasagić u vezi zapošljavanja invalida

– Odgovor na pitanje zastupnika gosp. Vibor Handžić u vezi preduzeća “UNIS BIOKOVO”

– Odgovor na pitanje zastupnice gđice Danijele Krstić u vezi preduzeća “PROJEKT”

Mišljenja

Mišljenje o prodaji imovine iz pasivnog podbilansa

 Izvještaji o radu

Izvještaj o radu Agencije za 2018.g

Finansijski planovi

Program rada Agencije sa finansijskim planom za 2020.g.

Odluke o isplati novčanih sredstava-troškovi prevoza uposlenika po mjesecima:

GodinaMjesec
2024.01020304050607 

Ranije godine

GodinaMjesec
2021.0506070809101112
2022.010203040506070809101112
2023.01020304050607080910 11 12

Revizorski izvještaji
Agencija u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH ne podliježe obavezi revizije, jer je Agencija u skladu sa istim Zakonom razvrstana u mala pravna lica.

Zatvori