Prirodna bogatstva

Kanton Sarajevo raspolaže brojnim prirodnim bogatstvima – minerali, vode, poljoprivredno i šumsko zemljište i zaštićena područja

Mineralna nalazišta

Područje Kantona Sarajevo je poznato po prirodnim mineralnim sirovinama i njihovom iskorištavanju još
iz predrimskih vremena. Područje Kantona Sarajevo raspolaže sljedećim mineralnim nalazištima:

 • Kamenolomi: Na području Kantona Sarajevo trenutno su aktivna četiri kamenoloma na kojima se vrši eksploatacija mineralne sirovine krečnjaka, odnosno dolomita. Pored ova četiri kamenoloma postoji i jedno ležište u kojem se vrši eksploatacija opekarske gline.
 • Metalične mineralne sirovine: Ležišta mangana između Čevljanovića i Ozrena, ležište žive Draževići i pojave ruda olova i cinka upodručju Maine-Kitoševići. Za davanje kompetentne ocjene potrebna dodatna istraživanja i kompleksne ekonomske evaluacije ovih ležišta i pojava.
 • Ugalj: Na desnoj obali rijeke Bosne, sjeverno od Ilijaša i Podlugova, izdvojene su naslage mrkog uglja kojeg eksploatiše Rudnik mrkog uglja Breza.

Vode

Najvažniji i najvrijedniji prirodni resurs Kantona Sarajevo predstavljaju vode za piće Sarajevskog polja.
Drugi po vrijednosti su termomineralne vode Ilidže i Blažuja i termalne vode Butmira, koje treba koristiti
bez ugrožavanja njihovog kvaliteta.

Pitke vode: Sarajevsko polje, rijeka Zujevina od D.Hadžića do Mostarskog Raskršća; rijeka Zujevina i Krupa između naselja Hadžići i Zovik do naselja Lokve i Kasatići; Faletići-Biosko; Nadgaj Podlipnik Četojevići u općini Ilijaš.

 • Pitke vode: Sarajevsko polje, rijeka Zujevina od D.Hadžića do Mostarskog Raskršća; rijeka Zujevina i Krupa između naselja Hadžići i Zovik do naselja Lokve i Kasatići; Faletići-Biosko; Nadgaj Podlipnik Četojevići u općini Ilijaš.
 • Mineralne vode: Blažuj, Srednje i Jošanica-Vogošća. Kod Blažuja se nalaze 4 pojave kiseljaka gdje je moguće zahvatiti 10-15 l/s mineralne vode odličnog kvaliteta. Kiseljaci kod Srednjeg su utvrđeni na dva lokaliteta, male su izdašnosti i odličnog kvaliteta, ali minimalno istraženi.
 • Termalne vode: Podlipnik, Butmir i Sokolović-Kolonija. Termalne vode Podlipnika imaju izdašnost 5-7 l/s, odličnog su kvaliteta, nedovoljno istražene i trenutno se ne koriste. Ukupne rezerve termalnih voda Ilidže, utvrđene na bušotinama, iznose 15-20 l/s i trenutno se neadekvatno ili vrlo malo koriste.
 • Termomineralne vode: Ilidža. Ukupna izdašnost bušotina se kreće oko 270 l/s vode temperature 26 – 58C. Trenutno se koristi samo 10 l/s ovih izuzetno ljekovitih voda.

Uz dodatna istraživanja i kompleksnu ekonomsku evaluaciju, vršiće se odobravanje eksploatacije

Šume i šumska zemljišta

Površine u namjeni “šume i šumska zemljišta” zauzimaju 73.026,6 ha.

Zaštićena prirodna područja

Na području Kantona Sarajevo proglašena su zaštićena prirodna područja po kategorijama zaštite prirodnih vrijednosti:

 • Spomenik prirode “Skakavac”
 • Spomenik prirode “Vrelo Bosne”
 • Zaštićeni pejzaž “Bijambare”
 • Zaštićeni pejzaž “Trebević”
 • Zaštićeni pejzaž “Bentbaša”

(Stranica u izradi – Uskoro opširnije)

Zatvori