O agenciji

Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) je osnovana Zakonom o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju, objavljenim dana 12.05.2022.godine u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 19/22. Agencija je pravni sljednik Kantonalne agencije za privatizaciju i danom početka rada preuzela je zaposlenike, poslove, opremu, sredstva za rad, arhivu, akte, predmete i drugu dokumentaciju kao i druga prava i obaveze Kantonalne agencije za privatizaciju koja je prestala s radom.

Cilj osnivanja nove Agencije je da, pored poslova nadležnosti u oblasti privatizacije, Agencija preuzme i dodatne nadležnosti u oblasti privlačenja investicija i koordinaciji poslova na apliciranju za korištenje EU fondova i ostvarivanje saradnje sa EU fondovima i drugim fondovima uz saglasnost resornog Ministarstva. Naime, protekom godina, a nakon što jeprivatizovan veliki broj preduzeća sa državnim kapitalom Kantona Sarajevo i kada je preostalo svega nekoliko preduzeća u kojima je poništena privatizacija koju treba ponoviti, te imovina iz pasivnog podbilansa koja se nalazi u bivšim republikama SFRJ, ukazala se potreba i za dodatnim nadležnostima kojima bi se ova Agencija bavila. Agencija je specijalizovana organizacija Kantona Sarajevo i ima svojstvo pravnog lica. Vrši stručne i druge poslove i sa njima povezane upravne poslove utvrđene zakonima i drugim propisima, koji se odnose na njene nadležnosti.

U okviru nadležnosti u oblasti privatizacije, Agencija donosi pojedinačne upravne akte, zaključuje ugovore i posreduje u zakljičivanju ugovora. Nadležnost Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju. Sve programirane aktivnosti koje će se provoditi u Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) u toku 2023.godine sadržane su u Zakonu o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 19/22) i Statutu Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 35/22), te drugim propisima kojim je regulisana obaveza institucija čiji osnivač je Kanton Sarajevo.

Direktor Agencije: Adnan Jašarević

Zatvori