Na prijedlog Ministarstva privrede: Vlada KS usvojila godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2024. godinu.
Godišnji plan za 2024. godinu je inovativan, obogaćen novim programima i prilagođen trenutnim potrebama tržišta. U planu za 2024. godinu zadržali smo programe koji su se u prethodnim godinama pokazali kao uspješni, od ukupno jedanaest pojedinačnih programa šest je neizmjenjeno u odnosu na prošlu godinu, dva su unaprijeđena i osmislili smo tri potpuno nova programa za koje smo sigurni da će privredu Kantona Sarajevo podići na viši nivo.
Bitno je naglasiti da smo ove godine izmijenili Pravilnik o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede. Suština izmjene jeste da je povećan limit ograničenja za učešće na Javnim pozivima sa dvije na tri godine, uzastopno i da je smanjen limit koji ograničava korisnike da ponovo učestvuju na javnim pozivima sa dvije na jednu godinu računajući od zadnje godine u kojoj su sredstva odobrena.
Za provođenje ovogodišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede u Budžetu Kantona Sarajevo planirano je 8,5 miliona KM.
U protekloj godini smo intenzivno radili na adaptaciji prostora na Mašinskom fakultetu, gdje će biti Centar za razvoj poduzetništva Javne Ustanove Centar za napredne tehnologije, sa namjerom da to bude mjesto gdje ćemo pružiti inkubaciju novoosnovanim poslovnim subjektima, a u skladu sa tim planovima kreiran je novi program “Finansijski poticaj sa inkubacijom za novoosnovane poslovne subjekte” za koji su izdvojena ukupna finansijska sredstva u iznosu od 750.000 KM. Ovim programom predviđeno je da se za oko 25 subjekata male privrede koje su registrovale kreativne mlade osobe u 2024. godini, u skladu sa odobrenim biznis planom, pruži pojedinačna finansijska podrška u iznosu do 30.000 KM, kao i podrška inkubacije u trajanju od jedne godine. Djelatnosti koje su obuhvaćene ovim programom su djelatnosti područja J – Informacije i komunikacije, djelatnosti područja M – Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti i područja N – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti.
Prepoznajući značaj ulaganja stranih investitora odlučili smo napraviti program kojim ćemo i mi stranim ulagačima ponuditi nešto što će Kanton Sarajevo učiniti upravo mjestom u koje će investirati. Osmišljen je novi program – “Poticaj direktnih stranih ulaganja – Podrška za osnivanje pravnog lica čiji je osnivač strani ulagač” za koji je planiran ukupan iznos od 350.000 KM u svrhu pružanja podrške direktnim stranim investicijama mikro, malih i srednjih preduzeća iz inostranstva, odnosno podrška za osnivanje pravnih lica sa sjedištem na području Kantona Sarajevo koja imaju većinski udio stranog pravnog lica. Predviđena je poticajna grant podrška po odabranom korisniku koja se u ovisnosti od ocjene prihvaćenog biznis plana, dodjeljuje u maksimalnom iznosu do 70.000 KM.
Osluškujući glas privrede u našem Kantonu shvatili smo da nam je potreban program za poslovne subjekte koji su već osnovani, ali su na početku svog poslovanja, vjetar u leđa ćemo im dati programom “Poticaj za ulaganja poslovnih subjekata registrovanih u 2023. i 2024. godini”. Ukupan iznos od 400.000 KM namijenjen je subjektima male privrede sa sjedištem na području KS koji su registrovani u periodu od 01.01.2023. godine do dana objave javnog poziva. Poticajna sredstva za sve dozvoljene prihvatljive aktivnosti poslovnih subjekata po ovom programu, odnosno za tehnološku modernizaciju, uvođenje/obnavljanje standarda kvaliteta i digitalizaciju poslovanja, bit će uplaćena na dostavljene račune korisnika u iznosu do 50% priznatih prihvatljivih troškova za ove namjene. Minimalni iznos prihvatljivih troškova koje je podnosilac prijave obavezan dostaviti je 3.000 KM, a maksimalan iznos poticaja po jednom korisniku sredstava može iznositi najviše 30.000 KM. U odnosu na prethodne godine, predmetnim programom omogućava se pravo na dodjelu poticajnih sredstava i onim subjektima koji ne raspolažu finansijskim izvještajima koji obuhvataju cijeli period prethodne fiskalne godine.
Programom “Obezbjeđenje kreditiranja pod povoljnijim uslovima” planiran je ukupan iznos finansijskih sredstava od 3.000.000 KM kojim će se subjektima male privrede obezbijediti mogućnost kreditiranja pod povoljnijim uslovima uz subvenciju kamate do 3,0%. Kreditiranje se vrši putem komercijalne banke koja se bira u skladu sa propisanim uslovima i kriterijima, a za razliku od prethodnih godina, u 2024. godini ovaj program će biti podijeljen na dva LOT-a, i to na LOT-1 namijenjen srednjim subjektima male privrede i LOT-2 namijenjen mikro i malim subjektima male privrede. Za svaki od pojedinačnih LOT-ova bit će obezbijeđen iznos od po 1.500.000 KM za subvenciju kamatne stope. Po oba LOT-a ovog programa korisnicima se obezbjeđuju sredstva za kreditiranje u pojedinačnom iznosu do 2.000.000 KM, na rok do sedam godina koji ne uključuje grace period. Korisnici kreditnih sredstava iz ove kreditne linije obavezuju se da ista koriste na način da najmanje 50% odobrenog iznosa utroše za osnovna sredstva, a maksimalno do 50% odobrenog kreditnog iznosa za obrtna sredstva i održavanje tekuće likvidnosti.
Dalje, po programima: “Podrška za osnivanje poslovnih subjekata kategoriji stanovništva od 36-55 godina starosti” i “Podrška mladima za osnivanje poslovnih subjekata” planirana je implementacija finansijskih sredstava od po 750.000 KM. Na ovaj način će se za cca. 70 nezaposlenih osoba, starosne dobi od 18-55 godina, pružiti finansijski poticaj za pokretanje vlastitog biznisa u skladu sa prihvaćenim biznis planom, te će se omogućiti smanjenje nezaposlenosti ovih kategorija stanovništva. Predviđena maksimalna pojedinačna poticajna grant podrška po ovim programima je 21.600 KM.
Unaprijeđen je program “Poticaj za unapređenje poduzetništva u IT industriji, industriji globalnih poslovnih servisa, metalskoj industriji i drvnoprerađivačkoj industriji u svrhu novog zapošljavanja” i podrazumijeva realizaciju 500.000 KM za subvencioniranje troškova unapređenja, razvijanja i jačanja poduzetništva u IT industriji, industriji globalnih poslovnih servisa, metalskoj industriji i drvnoprerađivačkoj industriji. Ovaj pojedinačni program namijenjen je kompanijama koje izvrše provođenje programa interne obuke, koje služe prilagođavanju radu u kompaniji i osposobljavanju iz oblasti rada odnosne kompanije. Namjena odobrenih sredstava je da odabrana kompanija nakon provedenog programa interne obuke i osposobljavanja kreira platformu za zapošljavanje određenog broja polaznika obuke u skladu sa dostavljenim projektom i iznosom odobrenih poticajnih sredstava. Maksimalni iznos subvencioniranih sredstava za provođenje obuke u jednoj kompaniji ne može biti veći od 100.000,00 KM uz obavezno zapošljavanje 10 radnika, a radno mjesto se vrednuje sa iznosom poticaja do 10.000,00 KM po zaposlenom radniku.
Također, kao i prethodnih godina, Godišnjim planom predviđeni su i “standardni” programi koji se implementiraju već dugi niz godi na, i to: “Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, primjene standarda kvaliteta i digitalizacije poslovanja” sa ukupnim planiranim iznosom od 1.000.000 KM, “Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvaliteta” sa ukupnim planiranim iznosom od 500.000 KM i “Poticaj razvoja ženskog poduzetništva” sa iznosom od 500.000 KM. Za ova tri programa, kojima se u osnovi vrši subvencioniranje/refundiranje troškova subjekata male privrede izdvojeno je ukupno 2.000.000 KM u tekućoj kalendarskoj godini.
Provođenje Godišnjeg plana doprinijet će daljnjoj stabilizaciji ekonomskog stanja, povećanom privrednom razvoju i unaprjeđenju proizvodnih procesa i tržišne konkurentnosti proizvoda, umrežavanju proizvodnje i znanja, odnosno uvođenju standardizacije i certifikacije novih tehnologija i tehnoloških postupaka, zapošljavanju, modernizaciji postojećih tehnologija i razvoju novih proizvoda i proizvoda s višom dodanom vrijednosti.

Zatvori