Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privlačenje
investicija i privatizaciju

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for attracting
investments and privatization

Dnevni redovi sjednica Upravnog odbora KAIP.

Konstituirajuća sjednica, 13.07.2022.

1. redovna sjednica, 15.07.2022.

2. redovna sjednica,18.08.2022.

3. redovna sjednica, 06.09.2022.

4. redovnasjednica, 21.09.2022.

5. redovna sjednica,19.10.2022.

6. redovna sjednica, 23.11.2022.

7. redovna sjednica, 29.12.2022.