Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privlačenje
investicija i privatizaciju

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for attracting
investments and privatization

 

PRIVATIZACIJA DRŽAVNOG KAPITALA PREDUZEĆA SARAJEVSKOG KANTONA
UGOVORI ZA PRODAJU KAPITALA i JAVNA PONUDA DIONICA
PERIOD (1999. - 2020. GODINA)


ISTI IZVJEŠTAJ GRUPISAN PO GODINAMA I SORTIRAN PREMA
DATUMU POTPISIVANJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA
(veličina fajla: 338 KB)


Kliknite iznad desnim dugmetom miša i izaberite
"Save Target As ..." da bi sačuvali dokument.