Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privlačenje
investicija i privatizaciju

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for attracting
investments and privatization

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI
ZA PERIOD  01.01.-31.03.2023. godine


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. godinu
 sa Dopunom plana Jn broj 21-01-45-54-1 od 04.10.2022.g

BUDŽET AGENCIJE ZA 2022.g

Javne nabavke od 01.01.2021.g - NOVI PORTAL UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE KS

Javne nabavke do 31.12.2020.g - STARI REGISTAR ZAVODA ZA STATISTIKU KS

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. godinu