Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privlačenje
investicija i privatizaciju

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for attracting
investments and privatization

JAVNOST RADA

INTERNI AKTI


Interni akti Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo

- Statut Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji KAIP

- Pravilnik o radu KAIP

- Pravilnik o platama KAIP

- Pravilnik o korištenju službenih vozila KAIP

- Pravilnik o postupku internog internog prijavljivanja korupcije u KAIP

- Poslovnik o radu Upravnog odbora KAIP od 13.07.2022.g

- Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti Upravnog odbora KAIP

- Pravilnik o kancelarijskom poslovanju KAIP

- Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata u KAIP

- Plan integriteta KAIP br. 21-01-45-44-5 od 09.12.2022.g

- Pravilnik o internim procedurama u postupcima Javnih nabavki br. 21-01-15-101-2/22 od 29.12.2022.g

- Pravilnik o korištenju službenih telefona u KAIP br. 21-01-15-101-3/22 od 29.12.2022.g

Javnost rada

- Rješenje o isplati naknade na ime troškova dženaze za umrlu majku uposlenice

- Rješenje o plati za uposlenicu, br. 21-01-30-36-1 od 15.09.2022.g

- Rješenje o privremenom povećanju plate za uposlenicu, br. 21-01-30-48 od 23.09.2022.g

- Rješenja o prestanku ugovora o radu i otpremnini za zaposlenicu Rabiju Devlić

- Rješenje o smjeni imenovanih lica od 06.07.2021.g

- Rješenje o otpremnini radi odlaska u penziju Direktora Seada Hodžića

- Rješenje o isplati naknade na ime troškova dženaze za umrlog oca zaposlenika

- Odluka o isplati Regresa za 2020.g zaposlenicima Agencije

- Odluka o isplati naknade za 8. mart uposlenicama Agencije

- Odluke o isplati novčanih sredstava-troškovi prevoza uposlenika za mjesece:

05/21, 06/21, 07/21, 08/21, 09/21, 10/21, 11/21, 12/21, 01/22, 02/22, 03/22, 04/22, 05/22, 06/22, 07/22, 08/22, 09/22, 10/22, 11/22, 12/22, 01/23, 02/23, 03/23, 04/23, 05/23

Odgovori na poslanička pitanja

- Odgovor na pitanje gđice. Admele Hodžić od 10.04.2023.g

- Odgovor na pitanje zastupnika Samira Suljevića

- Odgovor na pitanje zastupnice gđice Amre Hasagić u vezi zapošljavanja invalida

- Odgovor na pitanje zastupnika gosp. Vibor Handžić u vezi preduzeća "UNIS BIOKOVO"

- Odgovor na pitanje zastupnice gđice Danijele Krstić u vezi preduzeća "PROJEKT"

 

Mišljenja

- Mišljenje o prodaji imovine iz pasivnog podbilansa

 

Izvještaji o radu

Izvještaj o radu Agencije za 2018.g

 

Finansijski planovi

Program rada Agencije sa finansijskim planom za 2020.g.

 

Revizorski izvještaji

Agencija u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH ne podliježe obavezi revizije, jer je Agencija u skladu sa istim Zakonom razvrstana u mala pravna lica.