Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privlačenje
investicija i privatizaciju

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for attracting
investments and privatization

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA I PRIVATIZACIJU.

1. DIREKTOR

Zakonom o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju i Statutom Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju organ rukovođenja Agencije je direktor. U skladu sa navedenim propisima i aktima direktor organizuje, koordinira i rukovodi izvršenje poslova u Agenciji.

Postupak imenovanja direktora vrši se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 12/03, 34/03 65/13). Direktora imenuje i razješava Vlada Kantona Sarajevo, na period od četiri godine i može ponovo biti imenovan na još jedan mandat. Direktor za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Vladi Kantona Sarajevo.

2. Radna mjesta izvan organizacionih jedinica neposredno organizaciono vezanih za rukovodioca Agencije

3. SEKTOR ZA INVESTICIJE I EU I DRUGE MEĐUNARODNE I DOMAĆE FONDOVE
a) Odjeljenje za investicije
b) Odjeljenje za EU i druge međunarodne i domaĆe fondove

4. SEKTOR ZA PRIVATIZACIJU
a) Odjeljenje za bilanse, prodaju i kontrolu
b) Odjeljenje za pasivni podbilans

5. SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
a) Odjeljenje za normativno-pravne poslove
b) Odjeljenje za zastupanje i upravni postupak

6. SEKTOR ZA FINANSIJSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
a) Odjeljenje za finansijske poslove
b) Odjeljenje za zajedničke poslove

UPRAVLJANJE i NADZOR

UPRAVNI ODBOR

Organ upravljanja Agencije je Upravni odbor, čiji je sastav, imenovanje, mandat i nadležnosti propisan odredbama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju i Statuta Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju. Postupak imenovanja Upravnog odbora vrši se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 12/03, 34/03 65/13). Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština Kantona Sarajevo na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo, na period od četiri godine. Upravni odbor za svoj rad odgovoran je Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.

NADZORNI ODBOR

Organ koji provodi nadzor nad zakonitošću rada i finansijskog poslovanja Agencije je Nadzorni odbor, čiji je sastav, imenovanje, mandat i nadležnosti propisan odredbama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju i Statuta Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju. Postupak imenovanja Nadzornog odbora vrši se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 12/03, 34/03 65/13). Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Skupština Kantona Sarajevo, na period od četiri godine. Nadzorni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini Kantona Sarajevo.