Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za
privlačenja investicija i privatizaciju Sarajevo

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for
attracting investments and privatization


Dnevni redovi sjednica Upravnog i Nadzornog odbora KAPSA.

Datum
UO / NO
Opis
31.10.2019.g Nadzorni odbor Dnevni red, 24. redovna sjednica
02.10.2019.g Upravni odbor Dnevni red, 24. redovna sjednica
30.09.2019.g Nadzorni odbor Dnevni red, 23. redovna sjednica
27.09.2019.g Upravni odbor Dnevni red, 23. redovna sjednica
05.09.2019.g Nadzorni odbor Dnevni red, 22. redovna sjednica
29.08.2019.g Upravni odbor Dnevni red, 22. redovna sjednica
27.08.2019.g Nadzorni odbor Dnevni red, 21. redovna sjednica
30.07.2019.g Upravni odbor Dnevni red, 21. redovna sjednica
18.06.2019.g Upravni odbor Dnevni red, 20. redovna sjednica
17.06.2019.g Nadzorni odbor Dnevni red, 20. redovna sjednica