Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za
privlačenja investicija i privatizaciju Sarajevo

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for
attracting investments and privatization

Pravni okvir poslovanja Kantonalne agencije za
 privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo

Osnovni pozitivni privatizacijski propisi

Zakon o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju "Slubene novine Kantona Sarajevo" br. 19/22.
Zakon o privatizaciji preduzeća "Slubene novine FBiH" br.: 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06, 4/09, (Neslubeni prečićeni tekst)
Zakon o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka "Slubene novine FBiH" br.: 12/98, 40/99, 47/06, 38/08, 65/09
Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju - Prečićeni tekst "Slubene novine FBiH" br.: 40/10 i 73/11
Pravilnik o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji "Slubene novine FBiH" br. 77/04
Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća - Prečićeni tekst "Slubene novine FBiH" br. 28/05, 53/07 i 76/09
Pravilnik o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe "Slubene novine FBiH" br. 75/05
Pravilnik o postupku prodaje dravnog kapitala na berzi "Slubene novine FBiH" br. 58/06, 32/07, 6/08 i 19/08
Pravilnik o obavljanju kontrole izvrćenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u FBiH "Slubene novine FBiH" br. 12/05, 17/06, 52/09 i 5/11
Uredba o pravilima promjene strukture kapitala preduzeća po osnovu zajedničkog ulaganja "Slubene novine FBiH" br. 73/06
Odluka o prijenosu sredstava iz pasivnog podbilansa "Slubene novine FBiH" br. 75/05
Odluka o neposrednoj pogodbi i provedbi male privatizacije "Slubene novine FBiH" br. 68/06
Uredba o postupku pripreme i podjele preduzeća na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije "Slubene novine FBiH" br. 73/06

 

Slobodan pristup informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečićen tekst "Slubene novine FBiH" br. 32/01 i 48/11
Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine "Slubene novine FBiH" br. 57/01