Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za
privlačenja investicija i privatizaciju Sarajevo

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for
attracting investments and privatization

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. godinu

BUDŽET AGENCIJE ZA 2022.g

Javne nabavke od 01.01.2021.g - NOVI PORTAL UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE KS

Javne nabavke do 31.12.2020.g - STARI REGISTAR ZAVODA ZA STATISTIKU KS

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. godinu