Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privlačenje
investicija i privatizaciju

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for attracting
investments and privatization

PLAN JAVNIH NABAVKI 2023. godinu-prečišćeni 2 od 05.09.2023.g

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023.g
br. 21-05-45-157-1 od 22.08.2023.g


DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023.g
br. 21-05-45-56-2 od 10.07.2023.g


PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI
ZA PERIOD  01.01.-31.03.2023. godine


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. godinu

 sa Dopunom plana JN broj 21-01-45-54-1 od 04.10.2022.g

BUDŽET AGENCIJE ZA 2022.g

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. godinu


Javne nabavke od 01.01.2021.g - NOVI PORTAL UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE KS