Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za
privlačenja investicija i privatizaciju Sarajevo

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for
attracting investments and privatization

JAVNOST RADA

INTERNI AKTI


Interni akti Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo

- Statut Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji KAIP

- Pravilnik o radu KAIP

- Pravilnik o platama KAIP

- Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti Upravnog odbora KAIP

Javnost rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevoa name

- Rješenja o prestanku ugovora o radu i otpremnini za zaposlenicu Rabiju Devlić

- Rješenje o smjeni imenovanih lica od 06.07.2021.g

- Rješenje o otpremnini radi odlaska u penziju Direktora Seada Hodžića

- Rješenje o isplati naknade na ime troškova dženaze za umrlog oca zaposlenika

- Odluka o isplati Regresa za 2020.g zaposlenicima Agencije

- Odluka o isplati naknade za 8. mart uposlenicama Agencije


Stari interni akti Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo

- Pravilnik o poslovnoj tajni

- Pravilnik o Javnim nabavkama i Direktnom sporazumu sa Poslovnikom rada Komisije za JN

- Vodič za pristup informacijama u KAPSA sa obrascem zahtjeva i Registrom informacija s kojim Agencija raspolaže

- Pravilnik o uslovima i načinu korištenja, upravljanja, održavanja i registracije službenih motornih vozila KAPSA

- Pravilnik o sukubu interesa Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo

- Etički kodeks osoba koje provode proces privatizacije u FBiH

 

Odgovori na poslanička pitanja

- Odgovor na pitanje zastupnika Samira Suljevića

- Odgovor na pitanje zastupnice gđice Amre Hasagić u vezi zapošljavanja invalida

- Odgovor na pitanje zastupnika gosp. Vibor Handžić u vezi preduzeća "UNIS BIOKOVO"

- Odgovor na pitanje zastupnice gđice Danijele Krstić u vezi preduzeća "PROJEKT"

 

Mišljenja

- Mišljenje o prodaji imovine iz pasivnog podbilansa

 

Izvještaji o radu

Izvještaj o radu Agencije za 2018.g

 

Finansijski planovi

Program rada Agencije sa finansijskim planom za 2020.g.

 

Revizorski izvještaji

Agencija u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH ne podliježe obavezi revizije, jer je Agencija u skladu sa istim Zakonom razvrstana u mala pravna lica.