Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za
privlačenja investicija i privatizaciju Sarajevo

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for
attracting investments and privatization

Unutrašnja organizacija Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo

 

- DIREKTOR
(Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo)

- SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

- SEKTOR ZA BILANS PRODAJU I KONTROLU

- SEKTOR ZAJEDNIČKIH POSLOVA