INTERNO PRIJAVLJIVANJE KORUPCIJE

Interno prijavljivanje korupcije u Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju

Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 35/22), Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju je usvojila Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju. Obrazac za prijavu korupcije može se preuzeti na ovoj stranici u djelu ispod teksta, a prijava se može podnijeti putem pošte na adresu Aleja Bosne Srebrene bb, II. Sprat-blok "B" 71000 Sarajevo (sa naznakom Interno prijavljivanje korupcije, n/r Odgovornog lica ili Ovlaštenih lica, "NE OTVARAJ"), odnosno putem e-maila: prijavakorupcije@kaip.ba ili dostavljanjem prijave u sandučić u sjedištu Agencije u ul. Aleja Bosne Srebrene bb, II. Sprat-blok "B", 71000 Sarajevo.

Prijavite korupciju online

1. Podaci o podnosiocu prijave:

Ukoliko podnosilac prijave želi ostati anoniman, nije u obavezi ispunjavati podatke iz ove tačke

Pošaljite Email

2. Podaci o licu na koje se prijava odnosi3. Opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija

Navesti konkretne činjenice i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja da je izvršena korupcija:


4. Dokazi (ukoliko se istim raspolaže)

Navesti podatke i dokumentaciju, koji se prilažu uz prijavu, a iz koje proizilazi sumnja da je izvršena korupcija: