Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za
privlačenja investicija i privatizaciju Sarajevo

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for
attracting investments and privatization


Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo (KAP Sarajevo) je specijalizovana organizacija Kantona Sarajevo koja obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na privatizaciju.

U okviru svoje nadležnosti, KAP Sarajevo vrši naročito:

• organizovanje i podsticanje privatizacije preduzeća na teritoriji Kantona Sarajevo;

• odobrava početne bilanse preduzeća u skladu sa metodologijom za pripremu preduzeća za privatizaciju;

• određivanje provođenja, organiziranja i nadziranja privatizacije preduzeća na teritoriji Kantona Sarajevo;

• zaključivanje ugovora o privatizaciji preduzeća putem prodaje preduzeća, leasinga i drugih metoda;

• organizovanje i podsticanje obrazovanja i stručnog usavršavanja iz oblasti privatizacije;

• pružanje savjetodavne pomoći preduzećima na teritoriji Kantona iz oblasti privatizacije;

• organizovanje i provođenje informativno-propagandne djelatnosti iz oblasti privatizacije;

• obavlja i druge poslove u vezi sa privatizacijom, utvrđene zakonom i drugim propisima.

Shodno obimu poslovanja, organizacijska šema KAP-e izgleda ovako:

- Upravni odbor
- Direktor
- Pomoćnici direktora
- Stručni saradnici
- Tehničko osoblje