Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privlačenje
investicija i privatizaciju

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for attracting
investments and privatization

Na osnovu člana 41. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine FBiH", broj: 28/5 - Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju

O B J A V LJ U J E
 rezultate aukcije br. 73

Dana 09.02.2023. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Aukcionarskog centar Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul.Aleja Bosne Srebrena bb - prizemlje, Sarajevo održana je aukcija br. 73 za prodaju nekretnina u naselju Komolac, Dubrovnik, Republika Hrvatska, sa početnom cijenom od 552.201,86KM (282.336,33EUR). Vlasnik i prodavac navedenih nekretnina je Kantonalno javno komunalno preduzeća "PARK" d.o.o. Sarajevo, a prodaja metodom aukcije je provedena putem Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju. Sa pobjednikom aukcije je dana 24.02.2023. godine zaključen Ugovor o kupoprodaji broj: 21-01-15-628-81, sa prodajnom cijenom od 552.201,86 KM (282.336,33 EUR).