Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privlačenje
investicija i privatizaciju

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for attracting
investments and privatization


DOPUNA REGISTRA
 PREDMETA U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE
za nekretnine preduzeća "PARK" Sarajevo u naselju Komolac i Rožat, Dubrovnik, Republika Hrvatska


LISTA UČESNIKA AUKCIJE 73

JAVNI POZIV
za učešće na aukcijskoj prodaji broj: 73
 za prodaju nekretnina u naselju Komolac, Dubrovnik, Republika Hrvatska

- Javni poziv
- Prijava za učešće na aukciji
- Pravila za učešće na aukciji
- Zemljišno-knjižni izvadak
- Nalaz i procjena sudskog vještaka

LISTA UČESNIKA AUKCIJE 74

JAVNI POZIV
za učešće na aukcijskoj prodaji broj: 74
za prodaju nekretnina u naselju Rožat, Dubrovnik, Republika Hrvatska

- Javni poziv
- Prijava za učešće na aukciji
- Pravila za učešće na aukciji
- Zemljišno-knjižni izvadak
- Nalaz i procjena sudskog vještaka